شرایط گارانتی ساعت

شرایط گارانتی ساعت

لایف سرویس پشتیبان دنیای دیجیتال.

•    مدت زمان شروع و پایان گارانتی دستگاه طبق تاریخ مندرج روی کارت گارانتی و سایت لایف سرویس میباشد.
•    همراه داشتن کارت گارانتی الزامی می باشد.
•    مخدوش بودن هولوگرام سریال روی دستگاه منجر به ابطال گارانتی میگردد.
•    باطری ، بند ، قاب ، شیشه ، دسته کوک و سایر لوازم مصرفی همراه دستگاه شامل شرایط گارانتی نمیباشد و با هزینه قابل تعمیر و تعویض است.
•    هرگونه آسیب فیزیکی ، شکستگی ، ضربه خوردگی ، سوختگی ، ریختن مایعات و حوادث طبیعی منجر به باطل شدن گارانتی دستگاه میگردد و در صورت امکان با هزینه تعمیر خواهد شد.
•    هرگونه آسیب نرم افزاری و باز شدگی بدنه ساعت به هر دلیل و یا تعمیر و تغییر در مشخصات فنی دستگاه توسط شخص ثالث و غیر از کارشناسان مرکز خدمات لایف سرویس منجر به ابطال گارانتی دستگاه میگردد .