جشنواره بهکامپ دانشگاه شهید بهشتی

جشنواره بهکامپ دانشگاه شهید بهشتی

خرداد سال ۹۸ بهکامپ برای اولین بار در دانشگاه شهید بهشتی با هدف ایجاد ارتباط میان دانشکده و صنایع مربوط به حوزه IT در قالب جشنواره سالیانه برگذار شد.

 

خرداد سال ۹۸ بهکامپ برای اولین بار در دانشگاه شهید بهشتی با هدف ایجاد ارتباط میان دانشکده و صنایع مربوط به حوزه IT در قالب جشنواره سالیانه برگذار شد. 

حامیان آینده نگر و خوش فکر این جشنواره، میزبان فن‌آوران و متولیان صنعت رایانه و فن‌آوری اطلاعات بودند تا به بهانه آن، بانی خدمترسانی و آبادانی کشور شوند. 

لایف سرویس هم در کنار دیگر فعالان عرصه تکنولوژی کشور، ضمن حضور در این نمایشگاه به معرفی و ارائه خدمات بازیابی اطلاعات و ریکاوری تخصصی هارد پرداخت .