اطلاع رسانی سامانه وزارت بهداشت

اطلاع رسانی سامانه وزارت بهداشت ( کرونا )

باهم کرونا را شکست خواهیم داد.

با توجه به شرایط حاضر در جامعه و آغاز فعالیت کسب و کارها، سازمان بهداشت اطلاعیه‌هایی با موضوعات مختلف انتشار می‌دهد که بی‌شک کمک بزرگی برای مقابله با این بیماری است.

لایف سرویس جهت انجام وظیفه اجتماعی خود، در این صفحه لینک مهم‌ترین اطلاعیه‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد.

با مطالعه دقیق آنها می‌توان از ابتلا خود و اطرافیان، همچنین در صورت ابتلا از انتقال جلوگیری کرد.